Erika Sasso

Corso Luigi Einaudi, 59 - Torino

Tel. 338 3079497

e-mail: erikasasso@libero.it